skip to main content
placeholder for top bar

SPECIAL EDUCATION

K. Moock

Meet Mrs. Moock
Grades K-4 ALC Teacher
Email: kmoock@dmusd.org
(858) 481-4040 ex: 3307
Mrs. Moock's Google Site
    
L. Carpenter
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meet Mrs. Carpenter
Grades 5-6 ALC Teacher 
Email: lcarpenter@dmusd.org
(858) 481-4040 ex: 3308
Mrs. Carpenter's Google Site
 
M. Fiorillo
 
Meet Marc Fiorillo
Education Specialist 
Email: mfiorillo@dmusd.org
(858) 481-4040 ex: 3390
Mr. Fiorillo's Google Site
 
M. Mizal
 
Meet Marium Mizal 
Speech Language Pathologist
Email: mmizal@dmusd.org 
(858) 481-4040 ex: 3301
 
Berli Zuniga
Adapted Physical Education 
blandaverde@dmusd.org
(858) 481-4040 ex: 3969